คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 ก.พ.66 ถึงวันที่ 24 ก.พ.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอความอนุเคราะห์นิสิตตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
 
     

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอความอนุเคราะห์นิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 เพื่อสํารวจข้อมูลป้อนกลับจากนิสิตซึ่งเป็นผู้รับบริการที่สําคัญของมหาวิทยาลัย และนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยต่อไป ตอบแบบสอบถามได้วันนี้ - 31 มีนาคม 2566

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี    สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา


หรือคลิกลิงก์ผ่าน Website ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา http://www2.pt.tsu.ac.th/cms/qa หรือ Facebook
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา