คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 มี.ค.66 ถึงวันที่ 7 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
 
     

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ (13220) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม อาจารย์ ดร.ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ ประธานสาขาวิชาภาษาตะวันตก พร้อมคณาจารย์ในสาขาวิชา
ร่วมให้การต้อนรับ คุณสุพจน์ จันทราช ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ พร้อมด้วยคุณชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ในโอกาสร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาระหว่างสองสถาบันผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การฝึกอบรมด้านการจัดการการสอนภาษาอังกฤษ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้กับคณะอาจารย์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของนิสิตนักศึกษา อาทิ กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษา กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น