คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 มี.ค.66 ถึงวันที่ 12 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเรียนรู้โดยใช้ชุมเป็นฐานหลักสูตร HRM
 
     

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนิสิตลงพื้นที่เรียนรู้ประสบการณ์ตรง
จากหน่วยงานและสถานประกอบการ ภายใต้โครงการเรียนรู้โดยใช้ชุมเป็นฐาน โดยในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 นิสิตชั้นปีที่ 3
เข้าศึกษาดูงานรายวิชากฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ ณ ศาลแรงงานภาค 9 จังหวัดสงขลา และในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566
นิสิตชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงานรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจสมัยใหม่ ณ หลาดสวนไผ่ และวิสาหกิจชุมชนหัตกรรมกระจูดวรรณี จังหวัดพัทลุง