คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 16 ม.ค.62 ถึงวันที่ 15 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์​ คว้ารางวัล ในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 
 
     

นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์​ คว้ารางวัลหลายรางวัล ในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11  ในระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับรางวัล ดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ ด้านมนุษย์ เรื่อง วิถีชีวิตและการตั้งถิ่นฐานบนเกาะ ฝั่งทะเลอันดามัน กรณีศึกษา : เกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง โดย นางสาวกรรณิการ์ ปราบปัญจะ นางสาวจีรภรณ์ โปซู้ นางสาวปาลิตา ชุ่มช่วย และนายสันธนะ รามภักดี ประธานกรรมการที่ปรึกษา ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ ด้านมนุษย์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคอาหารและการปรับตัวของซาไกต่อแหล่งอาหาร กรณีศึกษา: กลุ่มชาติพันธ์ุซาไก ตำบลปะเหลียน อำเภอประเหลียน จังหวัดตรัง โดย นางสาวเบญจมาศ หนูวงศ์ ประธานและกรรมการที่ปรึกษา อ.ดร.วราภรณ์ ทนงศักดิ์ และผศ.ดร.นิสากร กล้าณรงค์

3. รางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภทปากเปล่า ด้านมนุษย์ เรื่อง เมืองลุงมีดอน เมืองคอนมีท่า เมืองตรังมีนา สงขลามีบ่อภูมินามกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา โดย นางสาวธัญญารัตน์ บุญคำ นางสาวสาวิตรี พรหมอินทร์ นางสาวมาริษา สะดี และนางสาวสุนิสา นันธิโย ประธานกรรมการที่ปรึกษา ผศ.ดร นิสากร กล้าณรงค์