คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 30 ก.ย.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รางวัลบทความวิจัยดีเด่น อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก
 
     

ขอแสดงความยินดีกับ อดร.นวิทย์  เอมเอก  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น BEST PAPER AWARD ผลงานวิจัยเรื่อง "การจัดซื้อจัดหาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจเพื่อสังคม : กรณีศึกษา ร้านคนจับปลานครศรีธรรมราช" ในการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยข่ินแก่น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562