คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีส่งมอบงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
     

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 62 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีส่งมอบงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ และร่วมฟังแถลงวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหารคณะ ปี 2562 – 2566 ของท่านคณบดีคนใหม่ โดย ผศ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมกับร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย

- - อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
-- อาจารย์ ดร.ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
--อาจารย์ ดร.ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
--ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร
-- อาจารย์พจนา เดชสถิตย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน