หน้าแรก
1   ข่าวประจำปี_2558
2   ข่าวประจำปี_2559
3   ข่าวประจำปี_2560

 

ข่าวประจำปี_2560
- การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น_ประจำปีการศึกษา_2559 -
   
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ตัวอย่างรายงาน
  แบบเสนอโครงการ PDF
  แบบเสนอเค้าโครงโครงงานสหกิจศึกษา.
  ตัวอย่างการเขียนโครงการ