กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ประกาศ
2   คณะกรรมการกองทุน
3   ของที่ระลึก
5   ทุนพัฒนาบุคลากร
6   ทุนการศึกษาเพื่อการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาฯ
7   ทุนสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
8   ทุนผู้ช่วยสอน
9   ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 
ทุนผู้ช่วยสอน
 
- แบบฟอร์ม -
  ขอสนับสนุนการขอรับผู้ช่วยสอน
  ใบสมัครทุนผู้ช่วยสอน.
  ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนผู้ช่วยสอน ประเภทรายเดือน
  ตารางภาระงานผู้ช่วยสอน.
  แบบฟอร์มลงนามปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน ประเภทรายเดือน.