งานพัฒนานิสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ข้อมูลแหล่งงาน
2   โครงการพัฒนานิสิต

 

 
โครงการพัฒนานิสิต
 
- ปี 2558 -
  โครงการ Bunkasai วัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 7
  โครงการเตรียมความพร้อมแลกเปลี่ยนวิชาการและวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน
  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกสอน
  โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
  โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าสู่การศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (2)
  โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าสู่การศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
  โครงการเทคนิคการทำวิจัยสำหรับนิสิตบรรณารักษฯ
  โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันจากเจ้าของภาษา
  โครงการการใช้ภาษามลายูในต่างแดน ประจำปีการศึกษา 2557
  โครงการการใช้ภาษามลายูในต่างแดน
  โครงการกีฬา HRM สานสัมพันธ์
  โครงการกีฬาบุคลากรและนิสิตภูมิศาสตร์
  โครงการกีฬาสัมพันธ์นิสิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
  โครงการค่ายพัฒนานักรัฐประศาสนศาสตร์
  โครงการปฐมนิเทศก่อนการฝึกงาน นิสิต วท.บ.ภูมิศาสตร์
  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่2558
  โครงการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน พัฒนาชุมชน
  โครงการประชุมปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน ภาษาอังกฤษ
  โครงการประชุมส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตภาษาอังกฤษ
  โครงการปรับบุคลิกพิชิตงานนิสิตสาขาวิชาบรรณารักษฯ
  โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาญี่ปุ่น
  โครงการพัฒนาคุณลักษณะนิสิต พช.ปี 4
  โครงการพัฒนานิสิตการพัฒนาชุมชนให้เป็นผู้นำสังคม
  โครงการภาษากับอาชีพ เทคนิคการเป็นผู้นำเสวนา
  โครงการราตรีดอกไม้บาน
  โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนนอกสถานที่
  โครงการศึกษาดูงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  โครงการศึกษาดูงานด้านการให้บริการในสายการบิน
  โครงการศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศนิสิตปีที่4
  โครงการศึกษาภาคสนามของนิสิตเอกสังคมศึกษาภายในประเทศ
  โครงการศึกษาภาคสนามศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  โครงการศึกษาสนามใหญ่ 4 ชั้นปี วท.บ.ภูมิศาสตร์
  โครงการสัปดาห์วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
  โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพนิสิตสาขาวิชาบรรณารักษฯ
  โครงการสัมมนาทางวิชาการนิสิตวิชาเอกประวัติศาสตร์ ชั้นปี 4 ประจำปี 2557
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรสื่อใหม่ InfoGraphic
  โครงการอบรมทักษะการสร้างเว็บไซด์สถาบันบริการสารสนเทศ
  โครงการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีของนิสิตชั้นปีที่2
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรสารสนเทศ