งานการเงินและพัสดุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   แบบฟอร์มการเงิน
2   แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
3   ระเบียบที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายงบประมาณ
4   หนังสือแจ้งจากฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
5   งานพัสดุ
ตรวจสอบเงินยืม

 

 
แบบฟอร์มการเงิน
 
- แบบฟอร์มการเงิน -
  แบบรายงานโครงการ
  สัญญายืมเงิน
  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  แบบรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  แบบคำร้องขอโอนเงิน ขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝาก.
  ใบสำคัญรับเงิน
  ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  แบบเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปี พนง.มหาวิทยาลัย
  แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ( บก.111)
  หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล