งานการเงินและพัสดุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   แบบฟอร์มการเงิน
2   แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
3   ข้อมูลการคลังและทรัพย์สิน

 

 
แบบฟอร์มการเงิน
 
- แบบฟอร์มการเงิน -
  ฟอร์มเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลา.
  ฟอร์มแบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย.
  แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน
  แบบเบิกเงินสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย.
  แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ( บก.111).
  แบบรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงาน.
  ใบขอกันเงิน.
  ใบนำส่งเงิน.
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  ใบเบิกใบเสร็จ
  ใบเบิกใบเสร็จ.
  ใบมอบฉันทะ.
  ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย.
  ใบสั่งจ้าง.
  ใบสั่งเช่า.
  ใบสั่งซื้อ.
  ใบสำคัญรับเงิน.
  ใบเสนอราคา.
  รายงานการใช้จ่ายเงินยืมทดรอง.
  รายงานผลการดำเนินงานและขออนุมัติเบิกเงินโครงการ.
  สัญญาเงินยืม-ตามมติ4-2558.
  ค่าสอนปริญญาโทภาคพิเศษ
  ใบเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ.
  แบบฟอร์มเบิกค่านิเทศนิสิตฝึกงาน
  แบบขอเบิกค่าสอน ภาคฤดูร้อน
  ฟอร์มค่าสอนเกิน.