งานการเงินและพัสดุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   แบบฟอร์มการเงิน
2   แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
3   ข้อมูลการคลังและทรัพย์สิน
ตรวจสอบเงินยืม

 

 
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 
- นิติบุคคล -
  ใบแนบ ภงด.53
  ภงด.53
  ตัวอย่าง การคำณวนภาษี 1%