งานการเงินและพัสดุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   แบบฟอร์มการเงิน
2   แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
3   ข้อมูลการคลังและทรัพย์สิน
ตรวจสอบเงินยืม

 

 
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 
- บุคคลธรรมดา -
  ใบแนบ ภ.ง.ด.3
  ภ.ง.ด.3
  ตัวอย่าง การคำณวนภาษี 1%