งานการเงินและพัสดุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   แบบฟอร์มการเงิน
2   แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
3   ข้อมูลการคลังและทรัพย์สิน
ตรวจสอบเงินยืม

 

 
ข้อมูลการคลังและทรัพย์สิน
 
- รายงานการประชุม -
  รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
  รายงานการประชุมโครงการอบรมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ
  รายงานการประชุมคณะกรรมการผลประโยชน์และทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย