งานการเงินและพัสดุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   แบบฟอร์มการเงิน
2   แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
3   ข้อมูลการคลังและทรัพย์สิน
ตรวจสอบเงินยืม

 

 
ข้อมูลการคลังและทรัพย์สิน
 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง -
  กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ แต่ละครั้งในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียว ฯ