งานการเงินและพัสดุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   แบบฟอร์มการเงิน
2   แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
3   ระเบียบที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายงบประมาณ
4   หนังสือแจ้งจากฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
5   งานพัสดุ
ตรวจสอบเงินยืม

 

 
งานพัสดุ