งานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   แบบประเมินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2558
2   แบบประเมินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559
3   แบบประเมินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
4   แบบประเมินการปฏฺิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560
5   แบบฟอร์ม
6   แบบฟอร์มจากมหาวิทยาลัย
7   ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
8   ข้อมูลบุคลากร
9   แผนพัฒนาบุคลากร