งานการจัดการความรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ปีการศึกษา 2555
2   ปีการศึกษา 2556
3   ปีการศึกษา 2557
4   ปีการศึกษา 2558
5   ปีการศึกษา 2559

 

 
ปีการศึกษา 2559
 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -
  เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 1 (การทวนสอบฯ)
  การทวนสอบ (Power Point)
  การทวนสอบ ม.ขอนแก่น