งานการจัดการความรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ปีการศึกษา 2555
2   ปีการศึกษา 2556
3   ปีการศึกษา 2557
4   ปีการศึกษา 2558
5   ปีการศึกษา 2559

 

 
ปีการศึกษา 2559
 
- ภาพกิจกรรม -
  การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้เพื่อหาประเด็นการจัดการความรู้
  การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต (การทวนสอบฯ ครั้งที่1)