งานการจัดการความรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ปีการศึกษา 2555
2   ปีการศึกษา 2556
3   ปีการศึกษา 2557
4   ปีการศึกษา 2558
5   ปีการศึกษา 2559

 

 
ปีการศึกษา 2559
 
- เอกสารเผยแพร่ ( การเขียนรายงานAUN QA ) -
  aun qa ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ ครั้งที่ 2.
  คราะห์เกณฑ์ AUN QA ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ ครั้งที่ 2
  คราะห์เกณฑ์ AUN QA อ.ดร.สุธาสินี ครั้งที่ 1