งานโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ข้อมูลบุคลากร
2   ข้อมูลห้องและตารางการใช้
3   เอกสารเผยแพร่
4   แบบขอรับบริการ
5   ฝึกอบรม

 

 
ข้อมูลบุคลากร
 
- ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์ -
  คู่มือการใช้ระบบประเมินการปฏิบัติงานประจำปี.
  ประวัติส่วนตัว
  คู่มือการใช้ระบบการทำข้อตกลงร่วมออนไลน์.
  บทวิเคราะห์ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร
  การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบช่วยสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสําเร็จ
  แบบประเมินค่างานตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ.
  แบบประเมินค่างานตำแหน่ง.
  earning-49
  n-source-49
  nter
  ort2546
  ort2547
  ort2548-2
  ort2548
  ic1
  ic2
  ic2550_1
  ic3
  ic4
  us2
  eless
  ประชาสัมพันธ์.
  สารประกอบการนำเสนอแนวคิดในการจัดการ
  สารประกอบการนำเสนอแนวคิดในการจัดการ.