งานโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ข้อมูลบุคลากร
2   ข้อมูลห้องและตารางการใช้
3   เอกสารเผยแพร่
4   แบบขอรับบริการ
5   ฝึกอบรม

 

 
ฝึกอบรม
 
- MS Excel 2560 -
  work sheet.