งานโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ข้อมูลบุคลากร
2   ข้อมูลห้องและตารางการใช้
ห้องประชุม 1(13220)
ห้องประชุม 3(13218)
ห้องประชุม 4(13210-211)
ห้องประชุม 5(13315)
ระบบจองห้องเรียน
3   เอกสารเผยแพร่
4   แบบขอรับบริการ
5   ฝึกอบรม

 

 
ข้อมูลห้องและตารางการใช้