งานโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ข้อมูลบุคลากร
2   ข้อมูลห้องและตารางการใช้
3   เอกสารเผยแพร่
4   แบบขอรับบริการ
แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอาคาร
บันทึกตรวจสอบห้อง
บันทึกครุภัณฑ์
สรุปครภัณฑ์
5   ฝึกอบรม

 

 
แบบขอรับบริการ