งานประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ข่าวประชาสัมพันธ์กลาง
2   แนะนำคณะ
3   แผ่นพับ - โปสเตอร์
4   จุลสาร
5   ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2557
6   เชิดชูเกียรติ
7   ข่าวคณะฯในสื่อต่่าง ๆ
8   ศิษย์เก่าดีเด่น
9   แบบฟอร์ม
12   ข่าวประจำปี 2560
13   ข่าวประจำปี 2559
14   ข่าวประจำปี 2558
15   ข่าวประจำปี 2557
16   ข่าวประจำปี 2556
17   ข่าวประจำปี 2555
18   ข่าวประจำปี 2554

 

 
ข่าวประจำปี 2560
 
- กันยายน -
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร
  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรับรองโครงการ Talent Mobility อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  .เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
  ขอส่งสำเนาข้อบังคับที่ออกตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7-2560
  ขอมอบเอกสาร
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแก่นักวิจัย
  เปิดรับบทความเพื่อเผยแพร่นิตยสาร ความรู้สู่สังคม
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
  การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนารัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  แจ้งมติย่อการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานประประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (AFBE 21 st 2018)
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 ชุดโครงการศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการชี้แจงภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ ปีการศ
  ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกร
  -1ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง
  -2
  -3
  -4
  ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย จาก มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟลูไบรท์)
  แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2559
  คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
  การขอรับสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  แจ้งดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
  ขอเชิญร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
  แจ้งการใช้งานโปรแกรมช่วยคำนวณภาระงานของคณาจารย์
  สำเนาคำสั่ง และประกาศ ที่ออกตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6-2560 และครั้งที่ 7-2560
  ประกาศรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปี พ.ศ.2561
  สำเนาคำสั่งที่ออกตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8-2560
  ส่งประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย
  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561
  เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระบบ TCAS และโครงการรับนิสิตใหม่ ปี2561
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลภาระงานสอนประจำปีการศึกษา 2559
  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แทนพระอง
  71004084328_00001
  71004084328_00002
  71004084328_00003