งานประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ข่าวประชาสัมพันธ์กลาง
2   แนะนำคณะ
3   แผ่นพับ - โปสเตอร์
4   จุลสาร
5   ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2557
6   เชิดชูเกียรติ
7   ข่าวคณะฯในสื่อต่่าง ๆ
8   ศิษย์เก่าดีเด่น
9   แบบฟอร์ม
12   ข่าวประจำปี 2560
13   ข่าวประจำปี 2559
14   ข่าวประจำปี 2558
15   ข่าวประจำปี 2557
16   ข่าวประจำปี 2556
17   ข่าวประจำปี 2555
18   ข่าวประจำปี 2554

 

 
ข่าวประจำปี 2560
 
- กุมภาพันธ์ -
  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
  ขอเชิญแสดงความจำนงยืมชุดครุยวิทยฐานะคณาจารย์มหาวิทยาลัย
  แจ้งมติการประชุมคระกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้
  ขอรายชื่อผู้ประสงค์จะใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online ครั้งที่ 2
  แจ้งให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนแผนการลงทุนของสมาชิก
  ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย
  การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560
  ประกาศคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(กพว.) พบคณาจารย์ฯ
  ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย
  ประกาศคIะมนุษยศาสตร์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยเงินรายได้
 
  ขอขอบคุณงานพระราชทานปริญญาบัตร
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม 3 ประเภททุน)
  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility
  แจ้งแนวปฎิบัติในการขออนุญาตไปปฏิบัติหน้าที่ และการกรอกข้อมู
  ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2561
  ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณทุกท่านเข้ารับบริการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  แจ้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 10 -13
  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยโครงการบริหารจัดการน้ำฯ ประจำปี 2560
  ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่าง ๆ ในปี 2560
  การประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำรา หนังสือ
  หลักเกณฑ์และหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีประจำปี2560
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต
  ปชส. งานศพคุณพ่อเจริญ แสงมณี บิดาของ ผศ.ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธาธิตกิจ
  คำสั่งงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558