งานประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ข่าวประชาสัมพันธ์กลาง
2   แนะนำคณะ
3   แผ่นพับ - โปสเตอร์
4   จุลสาร
5   ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2557
6   เชิดชูเกียรติ
7   ข่าวคณะฯในสื่อต่่าง ๆ
8   ศิษย์เก่าดีเด่น
9   แบบฟอร์ม
12   ข่าวประจำปี 2560
13   ข่าวประจำปี 2559
14   ข่าวประจำปี 2558
15   ข่าวประจำปี 2557
16   ข่าวประจำปี 2556
17   ข่าวประจำปี 2555
18   ข่าวประจำปี 2554

 

 
ข่าวประจำปี 2560
 
- ตุลาคม -
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ และกรอบความประพฤติและมาตรฐานจริยธรรมของฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  แจ้งแนวปฎิบัติการประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับผู้ปฎิบัตรงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุน
  ขอส่งแบบฟอร์มการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560
  ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 1)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  แจ้งแนวปฎิบัติการตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศหลัดเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัติและอนุสิทธิบัตร
  ประกาศสภาคณาจารณ์และพนักงาน เรื่อง การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ ตามข้อ 48(4) ในคณะกรรมการอุทธรณ์
  ประกาศสภาคณาจารณ์และพนักงาน เรื่อง การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ ตามข้อ 48(4) ในคณะกรรมการอุทธรณ์
  71019154628_00001
  71019154628_00002