งานประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ข่าวประชาสัมพันธ์กลาง
2   แนะนำคณะ
3   แผ่นพับ - โปสเตอร์
4   จุลสาร
5   ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2557
6   เชิดชูเกียรติ
7   ข่าวคณะฯในสื่อต่่าง ๆ
8   ศิษย์เก่าดีเด่น
9   แบบฟอร์ม
12   ข่าวประจำปี 2560
13   ข่าวประจำปี 2559
14   ข่าวประจำปี 2558
15   ข่าวประจำปี 2557
16   ข่าวประจำปี 2556
17   ข่าวประจำปี 2555
18   ข่าวประจำปี 2554

 

 
ข่าวประจำปี 2560
 
- ธันวาคม -
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
  ประชาสัมพันธ์ระบบ TSU MOOC
  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว
  ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
  ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ม.ทักษิณ กับการพัฒนาที่ย
  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันส่งระดับขั้น วันสำเร
  ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง สีฟ้า ทุกวันศุก
  การจัดกิจกรรม PULINET WEEK
  สำนักคอมพิวเตอร์ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบ ประจำ
  โครงการยืมหนังสือน้าน นาน สำหรับคณาจารย์
  สโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งท้ายปีเก่า ต
  การจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน
  แจ้งการเพิ่งเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง งดการเรียนกา
  ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาท
  บันทึกข้อความ-แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
  ประกาศกระทรวงการคลัง-อัตราเบี้ยประชุม(ฉบับที่8)2560
  การดูแลความเรียบร้อยในอาคาร สำนักนักงาน บ้านพักของมหาวิทยาล