งานประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ข่าวประชาสัมพันธ์กลาง
2   แนะนำคณะ
3   แผ่นพับ - โปสเตอร์
4   จุลสาร
5   ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2557
6   เชิดชูเกียรติ
7   ข่าวคณะฯในสื่อต่่าง ๆ
8   ศิษย์เก่าดีเด่น
9   แบบฟอร์ม
12   ข่าวประจำปี 2560
13   ข่าวประจำปี 2559
14   ข่าวประจำปี 2558
15   ข่าวประจำปี 2557
16   ข่าวประจำปี 2556
17   ข่าวประจำปี 2555
18   ข่าวประจำปี 2554

 

 
ข่าวประจำปี 2560
 
- พฤศจิกายน -
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมทางการเงิน Mini Money Expo 2017
  ประกาศทุนวิจัย
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนระดับส่วนงาน
  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย
  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประชาสัมพันธ์งานศพบิดาของอาจารย์ ดร.ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ
  เสนอชื่อผู้แทนปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับระบบการลงรับเอกสารและผังบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ
  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวปฎิบั
  ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานช่วยกันประชาสัมพันธ์งานเฉลิมฉลอง
  ประกาศแจ้งเวียนตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  ร่างผังบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ
  ขอกำหนดการใช้ตราสัญลักษณ์ 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
  เชิญเข้าร่วมประชุมแนะนำทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร STAM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมประจำปี ๒๕๖๑
  แจ้งคืนเงินประกันสังคม
  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561