งานประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ข่าวประชาสัมพันธ์กลาง
2   แนะนำคณะ
3   แผ่นพับ - โปสเตอร์
4   จุลสาร
5   ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2557
6   เชิดชูเกียรติ
7   ข่าวคณะฯในสื่อต่่าง ๆ
8   ศิษย์เก่าดีเด่น
9   แบบฟอร์ม
12   ข่าวประจำปี 2560
13   ข่าวประจำปี 2559
14   ข่าวประจำปี 2558
15   ข่าวประจำปี 2557
16   ข่าวประจำปี 2556
17   ข่าวประจำปี 2555
18   ข่าวประจำปี 2554

 

 
ข่าวประจำปี 2560
 
- พฤษภาคม -
  ะกาศกองทุนพัฒนาคณะฯ
  ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์
  ประกาศแนบ พะเยาเกมส์
  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาล ครั้งที่ 58 ประจำปี 2560
  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
  ขอส่งสำเนาคำสั่ง และประกาศที่ออกตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22560 และ 32560
  รับสมัครทุนการศึกษาซีมีโอ
  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะ
  ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยทักษิณ
  ประกาศ เรื่อง การสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสำหรับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
  แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของมัลแวร์ WannaCry
  ประกาศ เรื่อง ให้นิสิตระดับปริยญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2
  ประกาศ เรื่อง ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน
  ประกาศ เรื่อง ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1
  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง
  วันหยุดชดเชย
  ทุนระยะสั้นด้าน e-commerce
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระ
  แจ้งบุคลากรสายสนับสนุน ให้ส่งหลักฐานคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
  แจ้งคณาจารย์ให้ส่งหลักฐานคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3
  สำเนาคำสั่ง ที่ออกตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4-2560
  ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 255
  ขอเชิญเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ กล้าที่จะเรียนรู้ ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน สู่ทิศทางใหม่ของการศึกษาแห่งอนาคต
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ การพัฒนาศาสตร์ของการเรียนการสอน
  เปิดรับบริการคลินิกวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น Research Gateway
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยด้านครอบครัวแบบโปสเตอร์
  9 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถาชุด
  2 ขอเชิญชวนผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์