งานประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ข่าวประชาสัมพันธ์กลาง
2   แนะนำคณะ
3   แผ่นพับ - โปสเตอร์
4   จุลสาร
5   ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2557
6   เชิดชูเกียรติ
7   ข่าวคณะฯในสื่อต่่าง ๆ
8   ศิษย์เก่าดีเด่น
9   แบบฟอร์ม
12   ข่าวประจำปี 2560
13   ข่าวประจำปี 2559
14   ข่าวประจำปี 2558
15   ข่าวประจำปี 2557
16   ข่าวประจำปี 2556
17   ข่าวประจำปี 2555
18   ข่าวประจำปี 2554

 

 
ข่าวประจำปี 2560
 
- มกราคม -
  ขอให้ดูแลความเรียบร้อยในอาคาร สำนักงาน ช่วงวันหยุดเทศกาล
  ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
  ทุนวิจัยประเภทเร่งด่วนภูมิภาค ภาคใต้
  ปชส.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ครั้งที่ 11
  ประกาศ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง พฤติการณ์พิเศษ กรณีเกิดภาวะน
  2 รายงานผลการฝึกอบรม การจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานอย่างถูกต้องสอดคล้องกับหลักการบันทึกบัญชีและหลักเกณฑ์ทางภาษีอาการ
  ประกาศ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  6 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
  7 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการระดัยชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 7
  แจ้งความคืบหน้าเครื่องมือวัดความสุข Happinometer
  โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
  แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา Japan Education fair and JSPS Guida
  การสนับสนุนงบประมาณในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
  ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิค พ.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
  ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
  การเข้าตรวจงบการเงิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สนง.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา
  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ ภายใต้ Part of the 6th ASEAN Event Series ASDAN Event Series
  แจ้งแนวปฎิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนป้ายไฟอิเล็กทรอนิกส์
  การเปิดรับสมัคร ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
  แจ้งการปิดสำนักงาน และให้บริการรับเงิน - จ่ายเงิน วันที่ 2
  คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
  ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการสนามกีฬา ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
  ขอเชิญร่วมนำเสนอในงาน มหกรรมงาวิจัยแห่งชาติ 2560
  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่องการตัดกระแสไฟฟ้าโซนบ้านพักบุคลากร
  ขอแจ้งความจำนงจองชุดครุยปริญญาและชุดขาวปกติ
  ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณฯ(กำหนดวันหยุดของมหาวิทยาลัยฯ)
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการขอรับบัตรผ่านเข้า-ออกของบุคลากร
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
  ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ Afternoon talk ครั้งที่ 1-2560
  แจ้งยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียม
  ประกาศกระทรวงการคลัง(การกำหนดรายชื่อคณะกรรมการ)
  หลักเกณฑ์และหลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายวิชาสหกิจศึกษา
  งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร สนง.คณะมนุษยศาสตร์ฯ