งานประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ข่าวประชาสัมพันธ์กลาง
2   แนะนำคณะ
3   แผ่นพับ - โปสเตอร์
4   จุลสาร
5   ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2557
6   เชิดชูเกียรติ
7   ข่าวคณะฯในสื่อต่่าง ๆ
8   ศิษย์เก่าดีเด่น
9   แบบฟอร์ม
12   ข่าวประจำปี 2560
13   ข่าวประจำปี 2559
14   ข่าวประจำปี 2558
15   ข่าวประจำปี 2557
16   ข่าวประจำปี 2556
17   ข่าวประจำปี 2555
18   ข่าวประจำปี 2554

 

 
ข่าวประจำปี 2560
 
- มีนาคม -
  w folder
  ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2561
  แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
  ส่งประกาศคระกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
  ภารกิจอนามัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
  แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร สนง.คณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฎิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
  การใช้งานระบบ Software Download Center
  ขอเรียนเชิญร่วมพิธทำบุญมหาวิทยาลัยทักษิณและสืบสานประเพณีสงกรานต์(ปีใหม่ไทย) ประจำปี ๒๕๖๐
  ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ออกตามมติสภามหาวิทยาลัย
  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา
  แจ้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยและสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ประจำปี 2560
  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ TSU Google Apps for Education
  โครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ช่วยเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัย...ได้อย่างไร
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 10 -13
  ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่าง ๆ ในปี 2560
  ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณทุกท่านเข้ารับบริการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมมัคคีสร้างหลาทวดตุมปัง
  ส่งประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559
  แจ้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560