งานประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ข่าวประชาสัมพันธ์กลาง
2   แนะนำคณะ
3   แผ่นพับ - โปสเตอร์
4   จุลสาร
5   ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2557
6   เชิดชูเกียรติ
7   ข่าวคณะฯในสื่อต่่าง ๆ
8   ศิษย์เก่าดีเด่น
9   แบบฟอร์ม
12   ข่าวประจำปี 2560
13   ข่าวประจำปี 2559
14   ข่าวประจำปี 2558
15   ข่าวประจำปี 2557
16   ข่าวประจำปี 2556
17   ข่าวประจำปี 2555
18   ข่าวประจำปี 2554

 

 
ข่าวประจำปี 2560
 
- เมษายน -
  แจ้งให้ส่งหลักฐานคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (คณาจารย์)
  การสรรหาประธานสาขาวิชาภาษาไทย
  การสรรหาประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ฯ
  ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในอาคารคณะฯ
  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา
  ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 255
  บริษัท วีอาร์ จะเข้ามาดำเนินการปั่นเงาพื้น ในวันที่ 26 - 2
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนการสอนและประเมินผลผู้เรียนกลุ่มใหญ่
  สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ และส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
  แจ้งให้ส่งหลักฐานคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (สายสนับสนุน)
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560
  ขอให้ดูแลความเรียบร้อยในอาคาร สำนักงาน ช่วงวันหยุดเทศกาล
  Silk Road Special Implementation Program (Senior Management Scholarship)
  ประกาศ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา เรื่อง ปิดถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำ 6 - 30 เมย.60
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  การสรรหาประธานสาขาวิชาภาษาตะวันออก
  การสรรหาประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
  การสรรหาประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์