งานแผนและงบประมาณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   เอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณ ปี 2561
2   แผนคณะมนุษยศาสตร์
3   แบบฟอร์มต่าง ๆ
4   งบประมาณ
5   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
- ตัวอย่าง -
  ตัวอย่างแบบสอบถามประเมินโครงการ1.
  ตัวอย่างแบบรายงานข้อมูลของโครงการและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน.
  ตัวอย่างรายงานประเมินการประเมินโครงการ
  ตัวอย่างรายงานข้อมูลของการเบิกจ่าย
  ตัวอย่างรายงานสรุปผลโครงการ ปี 2560