งานแผนและงบประมาณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   เอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณ ปี 2562
2   แผนคณะมนุษยศาสตร์
3   แบบฟอร์มต่าง ๆ
4   งบประมาณ
5   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
- บันทึกข้อความ -
  บันทึกข้อความ ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการ 2561.
  บันทึกข้อความ รายงานการประเมินผลโครงการ.
  บันทึกข้อความ ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2561.
  บันทึกข้อความ ขออนุญาตยกเลิกโครงการ 2561.
  บันทึกข้อความ ขออนุมัติเพิ่มโครงการ 2561.