งานแผนและงบประมาณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   เอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณ ปี 2561
2   แผนคณะมนุษยศาสตร์
3   แบบฟอร์มต่าง ๆ
4   งบประมาณ
5   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
- แบบฟอร์มคำขอกรอบอัตรากำลัง -
  ฟอร์มการขอกรอบอัตรากำลังลูกจ้างมหาวิทยาลัย ปี 2561