งานแผนและงบประมาณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   เอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณ ปี 2561
2   แผนคณะมนุษยศาสตร์
3   แบบฟอร์มต่าง ๆ
4   งบประมาณ
5   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
- แบบฟอร์ม -
  แบบเสนขออนุมัติจัดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  แบบรายงานสรุปผลโครงการ 2561
  แบบฟอร์มรายงานข้อมูลของโครงการและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน.
  แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายของโครงการ.
  คำขอตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน 61 Master.