งานวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ข้อมูลงานวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
2   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 
ข้อมูลงานวิจัย
 
- การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา -
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
  Flowchart การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยนิสิต
  HUSO Present 6
  HUSO Present 7
  หนังสือยินยอม journal
  รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI.
  รายชื่อผลงานวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ
  รายชื่อผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ