งานวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ข้อมูลงานวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
2   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 
ข้อมูลงานวิจัย
 
- การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ และนำเสนอผลงนทางวิชาการ -
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ และนำเสนอผลงานทางวิชาการ
  Flowchart การสนับสนุนการเตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการสืบเนื่องจากการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการแบบบรรยาย
  HUSO Present 3
  Flowchart การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาตินานาชาติ
  HUSO Journal 1
  HUSO Journal 2
  หนังสือรับรองสัดส่วนการทำวิจัย.