งานวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ข้อมูลงานวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
2   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 
ข้อมูลงานวิจัย
 
- การสนับสนุนค่าตอบแทนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ของบุคลากร -
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ของบุคลากร
  Flowchart การนำไปใช้ประโยชน์
  แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรอง
  บันทึกข้อความ ขอสนับสนุนค่าตอบแทนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ของบุคลากร
  หนังสือรับรองสัดส่วนการทำวิจัย.