งานวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ข้อมูลงานวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
2   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 
ข้อมูลการสนับสนุนการวิจัย
ข้อมูลงานวิจัย
 
- การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยเงินรายได้ -
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการวิจัยเงินรายได้
  เกณฑ์ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย
  แบบฟอร์มรายงานการดำเนินการววิจัย
  Flowchart ทุนวิจัย
  HUSO Research
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย
  บันทึกข้อความขอเบิกเงินอุดหมุนวิจัยงวดที่
  บันทึกข้อความ ขอขยายเวลาในการทำวิจัย
  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1
  บทคัดย่อโครงการวิจัย
  ฟอร์มรายงานงบประมาณโครงการวิจัย
  บันทึกขอยกเลิกโครงการวิจัย
  ฟอร์มรายงานงบประมาณโครงการวิจัย
  รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์