งานวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ข้อมูลงานวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย
ระบบและกลไกการสร้างงานวิจัย
การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยเงินรายได้
การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในประเทศไทย
การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในต่างประเทศ
การสนับสนุนค่าตอบแทนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ของบุคลากร
การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ และนำเสนอผลงนทางวิชาการ
สนับสนุนอัตราการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าลงพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ผลการพิจารณาทุนโครงการวิจัยเงินรายได้
คลินิควิจัย
ผลงานทางวิชาการ
2   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 
ข้อมูล : ข้อมูลงานวิจัย
 
- ผลการพิจารณาทุนโครงการวิจัยเงินรายได้ -
  ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557
  ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558
  ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 2
  ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559
  ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 2