งานวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   ข้อมูลงานวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
2   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 
ข้อมูลการสนับสนุนการวิจัย
ข้อมูลงานวิจัย
 
- ระบบและกลไกการสร้างงานวิจัย -
  ระบบและกลไกการสร้างงานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหา ของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม