งานความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   การดำเนินงานปีการศึกษา 2556
2   การดำเนินงานปีการสึกษา 2557

 

 
การดำเนินงานปีการศึกษา 2556
 
- คำสั่งคณะกรรมการ -
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554-2556
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2556