งานความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   การดำเนินงานปีการศึกษา 2556
2   การดำเนินงานปีการสึกษา 2557

 

 
การดำเนินงานปีการศึกษา 2556
 
- แผนบริหารความเสี่ยง -
  เอกสารทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557
  แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา 2556