งานสหกิจศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   คำสั่่งต่าง ๆ
2   ประกาศต่าง ๆ
3   ฐานข้อมูล

 

 
ประกาศต่าง ๆ
 
- ประกาศคณะ -
  ประกาศคณะฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติสหกิจศึกษา สำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๘
  ประกาศคณะฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘