ข้อมูลทั่วไป
ประกาศ
ข้อมูลวารสาร
ขั้นตอนการส่งบทความ
แบบฟอร์มและเอกสาร
หลักเกณฑ์การส่งบทความ
คณะกรรมการ
สำหรับผู้ส่งบทความ
ส่งบทความออนไลน์
สถานะการตีพิมพ์
ปีที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
ปีที่
 

 
การเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารคณะฯ จาก วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปลี่ยนเป็น “อินทนิล ทักษิณ สาร” โดยเริ่มใช้ชื่อใหม่ตั้งแต่ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐)

 

  อัตราการจัดเก็บค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  

  แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกวารสาร  

อัตราการจัดเก็บค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ