ข้อมูลทั่วไป
ประกาศ
ข้อมูลวารสาร
ขั้นตอนการส่งบทความ
แบบฟอร์มและเอกสาร
หลักเกณฑ์การส่งบทความ
คณะกรรมการ
สำหรับผู้ส่งบทความ
ส่งบทความออนไลน์
สถานะการตีพิมพ์
ปีที่
สำหรับเจ้าหน้าที่
ปีที่
 

คณะกรรมการวารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

     
กองบรรณาธิการวารสารฯ ปีที่ 10 -11
     
กองบรรณาธิการวารสารฯ ปีที่ 8 - 9
     
คณะกรรมการปีที่ 5
     
คณะกรรมการปีที่ 6
     
คณะกรรมการปีที่ 7
     
คณะกรรมการปีที่ 8