วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
   
ปีที่  1
ฉบับที่  1
เดือน  เมษายน 2549 - กันยายน 2549 | april 2006 - september 2006
ISSN  1905-3959
   
ปีที่/ฉบับที่
1 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : รัตนบัลลังก์ของเมืองสงขลา มรดกจากฮวงซุ้ยรัตนเลิศแด่มหาวิทยาลัยทักษิณ ---
[ ผู้เขียน : จิน อังสุ์ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
1 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : วัฒนธรรมอำนาจ : กระบวนการผลักให้เป็นชายขอบกรณีชาวเลในนวนิยายเรื่อง เสียงเพรียกจากท้องน้ำ ---
[ ผู้เขียน : มาโนช ดินลานสกูล ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
1 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ลักษณะ "ความเป็นมลายู" ที่ปรากฏในเรื่องสั้นไทยฝีมือชาวใต้ ---
[ ผู้เขียน : นูรียัน สาแล๊ะ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
1 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : คำศัพ์ภาษามอญในภาษาไทยถิ่นใต้ ---
[ ผู้เขียน : เปรมินทร์ คาระวี ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
1 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ลักษณะภาษาทองแดงของชาวไทยภาคใต้ ---
[ ผู้เขียน : ปรีชา ทิชินพงศ์ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
1 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : สังคมพหุลักษณ์ในประวัติศาสตร์นิพนธ์ภาคใต้ : การสำรวจเบื้องต้น ---
[ ผู้เขียน : อดิศร ศักดิ์สูง ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
1 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : จากความขัดแย้งสู่เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย ---
[ ผู้เขียน : ศุภการ สิริไพศาล, อภิเชษฐ กาญจนดิฐ, พรชัย นาคสีทอง และสุมาลี ท องดี ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
1 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : สิ่งสำแดงถึงความเป็นท้องถิ่นของวรรณกรรม : กรณีวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ---
[ ผู้เขียน : สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : Morakot Jewachinda Meyer ]