วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
   
ปีที่  1
ฉบับที่  2
เดือน  ตุลาคม 2549 - มีนาคม 2550 | october 2006 - march 2007
ISSN  1905-3959
   
ปีที่/ฉบับที่
1 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ศักดิ์ศรีของหนุมานในรามเกียรติ์ฉบับต่าง ๆ ---
[ ผู้เขียน : ]
 Article name ENG : The Degrees of Hanuman's Dignity in Various Versions of the Ramakien PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
1 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ตำราแต่งโคลง : การสถาปนามาตรฐานฉันทลักษณ์ ---
[ ผู้เขียน : ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
1 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : พายุหมุนเขตร้อนที่ภาคใต้ ---
[ ผู้เขียน : นำพวัล์ กิจรักษ์กุล ]
 Article name ENG : Tropical cyclones in the south of Thailand PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
1 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : เมทเทอร์นิชกับการเมืองยุโรป ค.ศ. 1809 - 1848 ---
[ ผู้เขียน : อนันต์ชัย เลาหะพันธุ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
1 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : สงครามโลกครั้งที่ 1 และการปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917 ---
[ ผู้เขียน : สัญชัย สุวังบุตร ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
1 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : กาลามสูตร : การตีความประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการดำเนินชีวิตประจำยุคข้อมุลข่าวสารครองโลก ---
[ ผู้เขียน : อำนวย ยัสดยธา ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
1 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ตะวันตก ตะวันออก รู้สึกนึกคิดต่างกันอย่างไร ---
[ ผู้เขียน : ปรีชา ช้างขวัญยืน ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
1 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : รำลึก "ศรีบูรพา" คืออิสรชน คือคนดี ---
[ ผู้เขียน : บันลือ ถิ่นพังงา ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]