วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
   
ปีที่  2
ฉบับที่  1
เดือน  เมษายน 2550 - กันยายน 2550 | april 2007 - september 2007
ISSN  1905-3959
   
ปีที่/ฉบับที่
2 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ปัญหาการศึกษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ : นัยพินิจทางประวัติศาสตร์ ---
[ ผู้เขียน : ศุภการ สิริไพศาล ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
2 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ผู้หญิงในกฎหมายมังรายศาสตร์ ---
[ ผู้เขียน : อดิศร ศักดิ์สูง ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
2 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ทางเทวดา : บทพิสูจน์รูปสุวรรณชั้นใน ---
[ ผู้เขียน : ศนิชา แก้วเสถียร ]
 Article name ENG : Thang Devate : Elucidating the Inner Beauty PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
2 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : รู้จัก 'บูงอ ซี เฆ(ฮ ตัวยก) ฮ' และ 'นครตันหยงบุหงา' ---
[ ผู้เขียน : รัตติยา สาและ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
2 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ความสนใหม่ๆ ในแวดวงคติชนวิทยา ---
[ ผู้เขียน : ศิราพร ณ ถลาง ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]